Tanévnyitó – Veni Sancte, Gyulafehérvár, 1982. szeptember 19. – Jakab Antal beszéde

Tisztelendő Testvérek, Szeretett Jó Hívek, Kedves Fiaink! Szeptember közepén, amikor már a földgömb északi felén a természet az Isten adta gazdagságából a termések jórészét az emberek testi táplálékául kézbe adta, mi éppen egy új munkaprogrammal gyűltünk össze.

Ki akarjuk művelni szellemünket, értelmünket, lelkeinket, jellemünket, hogy azoknak gyümölcseiből kortársaink is ugyanilyen magas emberi minőségükben gazdagodjanak.

Veni Sanctét tartunk, vagyis kérjük a Szentlélek Istent, aki nekünk a keresztség vizében az istengyermekségünket visszaadta, hogy az új tanév kezdetétől mindennap legyen velünk és Izaiás próféta szerint adja meg nekünk a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és erősség lelkét, a tudomány és jámborság lelkét és töltsön el minket az istenfélelem lelkével.

Ezekben a páratlan adottságokban és kincsekben a próféta elsősorban Krisztust, a Megváltót jövendölte meg isteni hozományával, aki fel fogja ragyogtatni nemcsak kortársai, de az egész emberiség számára az Istenség minden belső kincseit. De

ezek az adományok szükséges kellékei és jellemzői kell hogy legyenek azoknak is, akik a papságra készülnek, Krisztus követségében járnak. Először rajtuk kell felragyognia a Szentlélek mind a hét ajándékának ahhoz, hogy az Isten népének bizonyítani tudják, ők is azért jöttek a papság szent elhívatásával, hogy a rájuk bízottaknak életük legyen és bőségesen legyen.

Ki kell művelniük magukban a bölcsesség, tudomány és értelem lelkét, hogy meg tudják érteni, mit akar az Isten kinyilatkoztatásában nekik és a rájuk bízottaknak mondani. El kell sajátítaniuk a jámborság lelkét, mert éppen ma kell bizonyítaniuk, hogy nem az elszabadult vadság s állig felfegyverkezve hozza az életet és annak örömét a földre, hanem a mindent megértő, mindenben segítő kíméletes szeretet. Kérnünk kell, hogy szálljon le reánk is az istenfélelem lelke s tanítson meg megbecsülni minden percet az isteni tudományok elsajátításában, szereljen fel a felelősség állandó tudatával, hogy egy percig se feledjük el lekötelezettségeinket önmagunkkal, társainkkal és az egész emberiséggel szemben. Értsük meg az evangéliumi tanácsot, hogy „akár esztek, akár isztok, bármit tesztek, az Isten dicsőségére tegyétek”.

Az Úristen mindenkinek csak egy életet adott s az alatt kell megmutatnia tetteiben emberségét, megváltott keresztény voltát. Akiket papságra hívott, azoknak kell leginkább bizonyítaniuk mindennap, hogy főképpen hozzájuk szól a Krisztusi felhívás: „Legyetek tökéletesek, amint a ti Mennyei Atyátok is tökéletes.” Csak így lehetnek a Szentlélek világító fáklyái egy olyan korban, amikor a sok veszélytől kétségbeesett embereknek sugallni tudják, hogy az Isten a világ teremtője és vezére is, aki már feltámadásával rátette a pecsétet nagy biztatására: „Ne féljetek, én legyőztem a világot.”

A szöveg forrása: Jakab Antal püspök szentbeszédei, I. kötet, Alkalmi beszédek. Új Misszió Alapítvány, Miskolc, 2016, 80–81. old.

Fénykép forrása: Pixabay


Jakab Antal beszédválogatásának online közléséhez 2023-ban a Csornai Premontrei Apátság, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, egy neve elhallgatását kérő magánszemély és a Bethlen Gábor Alap nyújtott támogatást. Köszönjük!