Jakab Antal zárószavai a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templom megáldásán 1987. október 2-án

Az új templomotokat Boldog Özséb tiszteletére szenteltük fel. Boldog Özséb esztergomi rangos és gazdag kanonokból lett a Remete Szent Pálról nevezett pálos rend alapítója a pilisszántói hegyekben 1250-ben. Dicső múlt után ma kb. 300 pálos szerzetes él a világon. Legtöbben Lengyelországban élnek 11 szerzetházban, közöttük Csensztohova híres búcsújáróhelyen, amely szintén magyar alapítású. Ez év tavaszán láttam Zágrábban a nagy temető mellett, erdő szélén a XIII. századi pálos templomot eredeti szép és gazdag freskóival. Mindig ilyen félreeső helyen, egyszerűségben laktak, s onnan jártak mindenfelé a szegények és elhagyatottak gondozására. S most ide hívtuk meg Boldog Özsébet, az alapítót, hogy minden bajotokban védőszentetek és segítségetek legyen.

Nyilvánvaló, hogy új templomotoknak vannak jeles előzményei is a lelkipásztorok és hívek imáin és kívánságain kívül is. Nagy elődök készítették elő a jeles, nagy iparváros számára a szent helyeket. Czirják Árpád emelte a modern város és házak lakói számára a templomarányú ravatalozókápolnát a temető mellett. Hajdú Gyula pápai prelátus szervezte meg új hajlékban a plébániát a hívek szolgálatára, s ugyancsak ő vásárolta meg a lebontásra szánt házakat, ahol ez a templom épült, s a harmadik plébános Kézdivásárhelyen, Nagy Imre főesperes alatt valósult meg.

Ide kívánkozik az az általános dicséretem, hogy ennek a templomnak építése, a hasonlókhoz viszonyítva kevés pénzbeli áldozatot kívánt. Magyarázata pedig az, hogy a munkavezetője egy szerény nyugdíjas mérnök volt. A munkálatok kezdetétől fogva, mint minden más ügyben, Dávid György mindennapi fizetés és külön javadalmazás nélküli fáradhatatlan, mindenhez értő és minden részletben jelenlevő munkás volt.

Külön meg kell emlékeznem a kézdivásárhelyi egyházközség öt papnövendékéről, akik közül kettő már a jövő évben s talán itt első miséjét is elmondja. Ezek a fiatalok egész vakációjuk alatt minőségi munkát végeztek, és olyan szorgalommal és örömmel, amely még a saját házuknál is dicséretes volna. Nincsenek itt, mert templomszentelés címén a Teológia intézeti szabályai ilyen részvételre lehetőséget nem adhatnak, de itt vannak szívvel-lélekkel. És mi úgy gondoljunk hálatelten reájuk, mint akik ilyen szent ügyben végzett munkájukkal már letették a címet, hogy a közeli években rájuk templomot és híveket bízzon az Egyházunk.

De maga az Isten dicsőségét ilyen ékességében hirdető munka, olyan rendben, gyorsan és helyesen végbe nem mehetett volna, ha a hívek anyagi hozzájárulásukon felül mindig kellő számban, kétkezi munkájukkal ne segítettek volna.

Mindezeknek és mindenért az örömünnepen köszönetet mondva kívánom, hogy az Úristen a szent hajlékában, lelki örömökben százszorosan fizesse vissza. Amikor a templom épült, ezen a főutcán még csak magánházak voltak, most az új blokklakások új lakókat hoztak mint kedves szomszédokat. Kívánjuk nekik, hogy a templom legyen a legfőbb címük a kenyerük mellett, hogy itt magukat otthon érezzék, az Isten közelében és templomában legyen legéletképesebb az életük gyökere.

A szöveg forrása: Jakab Antal püspök szentbeszédei, I. kötet, Alkalmi beszédek. Új Misszió Alapítvány, Miskolc, 2016, 397–398. old.


Jakab Antal beszédválogatásának online közléséhez 2023-ban a Csornai Premontrei Apátság, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, egy neve elhallgatását kérő magánszemély és a Bethlen Gábor Alap nyújtott támogatást. Köszönjük!