Jakab Antal püspök bevezetőbeszéde az úrnapi szentmisén Gyulafehérváron 1981-ben

Tisztelendő Testvérek, Szeretett Jó Híveim!

Jézus szentséges teste és vére, vagy amint mi rövidebben mondjuk, az Úrnap körmenete és ünnepe az utolsó vacsora terméből indul ki. Nincs, aki felsorolhatná, hogy a Coenaculum termétől elkezdve hány és milyen helyeken újult meg és fordult meg, milyen változatos utakat tett meg végigkísérve az emberiség történetét örömben és bánatokban, diadalban és katasztrófákban, milyen sorsközösséget vállalt az egyes emberek életében, és hányszor volt csodák teremtője és létrehozója s hányszor csendes útitárs az életből eltávozóknak hazatérésükben az ő Mennyei Atyjukhoz.

Ma, amikor emlékét ünnepeljük, még mindig az „eleven kenyér, amely az égből szállott alá” és még mindig naponkint felfrissülő valóság, hogy „aki abból eszik, annak örök élete legyen”.

A szentmise végén majd körbevisszük a templomban. Ez a körmenet legyen látogatás mindazokhoz, akik eddig még házukban Őt be nem fogadták, s azoknak is, akiknél gyakran megfordult, látogatván betegeket. Legyen látogatás népeknél, akik nemcsak testileg éheznek, de lélekben is elepedtek, kilátástalan jövőjüket félve. Lépjen be azokhoz is, akik a javakból sokat kaptak, és éreztesse meg, hogy kötelességeik vannak Istennel és a világgal szemben, és semmi se legyen sok előttük, amit az emberiség jobb sorsáért mint felelősek meg kell tenniük.

Krisztus szent teste és vére legyen megszelídítője és fékje a halál bombáinak, amelyek már többször és együtt gyaláztak meg Istent és embert robbanásaikkal. Imádkozzunk, hogy az Eucharisztia legyen az eleven kenyér, amelyen Isten és ember megértik egymást, és az emberek mint testvérek békében osztozkodnak és lesznek boldogak.

(A szöveg forrása: Jakab Antal püspök szentbeszédei, I. kötet, Alkalmi beszédek. Új Misszió Alapítvány, Miskolc, 2016, 279. old.)

(Illusztráció: Pixabay)


Jakab Antal püspök beszédválogatásának online közlését 2024-ben, a hitvalló főpásztor börtönből való szabadulásának 60. évfordulója alkalmából folytatjuk: ebben az évben elérhetővé teszünk a világhálón 60 olyan beszédet, amelyet korábban csak nyomtatott könyvkiadványban érhettek el az érdeklődők. A program a Keresztény Jövőnkért Alapítvány szervezésében és koordinálásával, a Jakab Antal 60 című komplex program részeként valósul meg. Az előkészítési, szerkesztési és tartalomfeltöltési munkafolyamathoz, valamint az informatikaiháttér-feltételek biztosításához Bethlen Gábor Alap nyújtott támogatást.