Jakab Antal püspök bevezetőbeszéde az úrnapi szentmisén Gyulafehérváron 1985-ben

Tisztelendő Testvérek, Szeretett Jó Hívek!

Úrnapjának mondja a mi népünk a mai ünnepet, bár jól tudja,

minden nap az Istené a teremtés óta.

Corpus Christi, Krisztus testének mondja a latin nyelve, s ebből világosabban látszik, hogy akit szentmiséinkben húsvéttól húsvétig ünnepelünk, az Oltáriszentségnek szánt és diadalmas körmenettel díszített ünnep.

Az Istenember földi élete a szeretet körmenete volt a földön,

s főképpen azokhoz sietett, akiknek szükségük volt a segítségére. A vakokhoz, sántákhoz, bénákhoz, sőt Jairusz leányához, a százados fiához, a naimi özvegyhez, akiket a halál ijesztett halálra.

Az utolsó vacsorán, amikor az Úr Jézus az Oltáriszentséget szerezte és látszatra tanítványaitól, a földtől búcsúzkodott, kezdődött az új körmenet, a nagyobb, amelynek vége nincs a földön.

Az apostoloknak adta szent testét és vérét először, de a parancsban, hogy: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”, elindult mindenkihez, aki csak Őt kívánta vagy reá szüksége volt. Ki tudná felfogni, ahogy azóta a szentáldozásban hány hívő embernél tett szeretetlátogatást, és hányan voltak azok, akikhez maga ment betegágyukhoz, börtönükbe mártírhaláluk előtt.

Az egész évben kegyelemben, segítségben, áldásban kapott ajándékaiért, s mert nekünk is annyiszor adta testét és vérét eledelül, ma visszaadjuk a sok látogatást, amely mindig az élet nagy ajándékaival gazdagítva jött és emberségünk felmagasztalását jelentette.

A Szentatya minden missziós útja a világ minden részén mind az Eucharisztia keretében mondja el nagy tanításait, s az együtt ünneplő hitvallóknak, mint ma nekünk is, az Oltáriszentség nagy áldozatára hivatkozva kéri a békét a világnak. Ezért ünnepünk a sokszoros hála körmenete.

(A szöveg forrása: Jakab Antal püspök szentbeszédei, I. kötet, Alkalmi beszédek. Új Misszió Alapítvány, Miskolc, 2016, 282–283. old.)

(Illusztráció: Pixabay)


Jakab Antal püspök beszédválogatásának online közlését 2024-ben, a hitvalló főpásztor börtönből való szabadulásának 60. évfordulója alkalmából folytatjuk: ebben az évben elérhetővé teszünk a világhálón 60 olyan beszédet, amelyet korábban csak nyomtatott könyvkiadványban érhettek el az érdeklődők. A program a Keresztény Jövőnkért Alapítvány szervezésében és koordinálásával, a Jakab Antal 60 című komplex program részeként valósul meg. Az előkészítési, szerkesztési és tartalomfeltöltési munkafolyamathoz, valamint az informatikaiháttér-feltételek biztosításához Bethlen Gábor Alap nyújtott támogatást.