Jakab Antal beszéde a székesegyház búcsúünnepén, Szent Mihály napján, Gyulafehérváron, 1977. szeptember 29-én

A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház

(Bevezetés)

Kedves Jó Hívek! Szent Mihály arkangyal ünnepe van ma. Az egész erdélyi egyházmegyének védőszentje, a Székesegyházunk és egyházmegyénk sok jeles templomának búcsúünnepe. Neve azt jelenti héberről fordítva, hogy: „Kicsoda olyan, mint az Isten?” Ezt kérdezhette szemben a szellemek lázadásakor Luciferrel és a többi kevély angyalokkal. Neve és győzedelme jelszó és oktatás azóta is a világ összes népeinek, hogy sem magukat, sem senkit, semmit ne tévesszenek össze az Istennel. Kérjük közbenjárását, hogy magunkat helyesen ismerve és Istennel összehasonlítva mindig készek legyünk az angyalok seregével együtt mondani: Szent, szent, szent vagy, Mindenség Ura Istene!

A gyulafehérvári székesegyház és egyházközség új plébánosa Ft. Gál Alajos. Már két héttel ezelőtt a hívek általános öröme közepette bemutatkozott. Az első püspöki mise alkalmával Márton Áron Kegyelmes püspök úr és a magam nevében, a Gyulafehérváron működő teológia és kántoriskola tanárainak és növendékeinek nevében, akik között az énektanítással munkát vállalt, a püspöki aula és fehérvári papság nevében szeretettel köszöntöm. Arra kérjük Szent Mihály arkangyalt, hogy vezesse őt mint lelkipásztort azokon az utakon, ahol az evangéliumi példabeszédben emlegetett századik bárányt, hívét is megtalálja, énekvezetésével pedig adjon némi visszhangot a székesegyházban az angyalok kórusának.

Köszöntöm őt az Alsó-Fehér megyei és Hunyad megyei főesperesi kerületek papsága nevében és mint a kettős főesperesség főesperesét. Azért vannak itt és azért kívántak ma velünk és vele együtt koncelebrálni, hogy legyen közöttük nemcsak mindent pontosan és a kor szemével figyelő vezető, hanem amint az Isten és angyalai is mindig fiatalok maradnak, legyen ő is Szent Mihály arkangyal védnöksége alatt mindenkit megértő, mindenért lelkesedő jó paptestvér.

A szöveg forrása: Jakab Antal püspök szentbeszédei, I. kötet, Alkalmi beszédek. Új Misszió Alapítvány, Miskolc, 2016, 342–343. old.


Jakab Antal beszédválogatásának online közléséhez 2023-ban a Csornai Premontrei Apátság, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, egy neve elhallgatását kérő magánszemély és a Bethlen Gábor Alap nyújtott támogatást. Köszönjük!